PROFIELSCHETS DEELNEMENDE ORGANISATIES

Tijdens het subsidietraject (1.5 jaar) zal de cursus bij Altrecht Bipolair en herstelacademie ENIK worden aangeboden, naast het aanbieden van een open cursus. Om de continuïteit van de resultaten van het project op langere termijn te waarborgen, is de samenwerking met organisaties waarbinnen de cursus kan worden gegeven, essentieel. Hieronder geven wij een globaal beeld van de samenwerking die wij beogen met deelnemende herstelacademies, -werkplaatsen en GGZ-instellingen.

Aantal cursussen

Het aantal cursussen dat de deelnemende organisatie kan aanbieden hangt af van de beschikbaarheid van trainers, cursisten en budgetten. Minimaal wordt uitgegaan van één geplande cursus per jaar, uitgaande van eerdere positieve evaluaties van de cursus.

Trainers

De cursus zal in principe gegeven worden door een tweetal trainers: één ervaringsdeskundige trainer en een trainer met een achtergrond als GGZ-professional (bijvoorbeeld geestelijke verzorger, sociaal psychiatrisch verpleegkundige of psycholoog). De situatie waarin de deelnemende organisatie uitsluitend met ervaringsdeskundige trainers werkt vormt hierop een uitzondering.

Trainers die al in dienstverband bij de deelnemende organisaties werkzaam zijn, zijn voor de hand liggende kandidaten om als trainer deze cursus te geven. Van de deelnemende organisaties wordt gevraagd om voor hen de nodige uren vrij te maken voor het voorbereiden en geven van de cursus. Ervaringsdeskundige trainers en GGZ-professionals die als zelfstandige werken kunnen ook trainer worden op betaalde basis.

Van alle trainers wordt verwacht dat zij een driedaagse train-de-trainer cursus volgen en 4 keer per jaar intervisiebijeenkomsten van 2 uur bijwonen. Van ervaringsdeskundige trainers wordt verwacht dat zij de cursus eerst zelf volgen als cursist.

Cursisten

Van de deelnemende organisaties wordt gevraagd om zich in te zetten voor:

 • het vinden van cursisten (8-12 per groep), onder hun cliënten of doelgroep
 • registreren van aan- en afmeldingen van cursisten
 • eventueel: deelnamecertificaten verstrekken

Locatie

Om de kosten laag te houden ligt het gebruik van passende ruimtes op de locatie van de deelnemende organisatie voor de hand. Het betreft ruimtes met plek voor:

 • 12 cursisten
 • beweging en creatieve werkvormen
 • het uiteengaan in subgroepen op afzonderlijke plekken

Dit geldt zowel voor de cursus ‘Spiritualiteit in Balans’ en de train-de-trainer cursus.
Kosten

Tijdens de looptijd van de subsidieperiode (eerste 1.5 jaar) zullen de kosten grotendeels worden betaald met subsidiegelden, zoals de kosten voor de ontwikkeling en het geven van de cursussen, incl. de train-de-trainer-cursus. Er worden dus geen bijdragen gevraagd in de ontwikkelingskosten of licentiekosten geheven aan deelnemende GGZ-instellingen, zowel tijdens als na afloop van de subsidieperiode.
Na de subsidieperiode dient het project zichzelf financieel in stand te houden, waarvoor wij een beroep doen op de deelnemende organisaties. Het gaat om de volgende kosten:

 1. Cursus ‘Spiritualiteit in balans’
  • uren beschikbaar stellen voor trainers in dienstverband of op vrijwillige basis
  • marktconforme vergoeding voor trainers die niet in dienstverband werkzaam zijn
  • aanschafkosten voor hulpmiddelen cursisten (drukkosten cursusboek, kosten voor creatieve werkvormen)
  • eventueel: kosten gebruik externe locaties
 2. Train-de-trainer cursus
  We streven naar een geaccrediteerde train-de-trainer cursus waarbij de deelnemende organisaties voor de eigen cursisten in dienstverband de kosten betalen.
 3. Intervisie
  De deelnemende organisaties betalen voor de eigen trainers de kosten voor intervisie.

Draagvlak binnen de deelnemende organisatie

Om het project een breder draagvlak te geven binnen de organisaties, vragen wij de deelnemende organisaties om 2 á 3 personen te vinden die enthousiast zijn over het project en als (mede-)contactpersonen willen fungeren. Bij vakantie en uitval van de hoofdcontactpersoon fungeren zij als vervanging.