DE CURSUS

Wij willen een cursus ontwikkelen waarin ruimte is om eigen religieuze of spirituele ervaringen te onderzoeken, te duiden en deze met anderen uit te wisselen. Een evenwichtige omgang met religie en spiritualiteit kan bijdragen aan meer levensvervulling en aan minder verwarring en eenzaamheid over bovengenoemde ervaringen. De cursus kan in de toekomst in herstelacademies en werkplaatsen, in GGZ-instellingen en op basis van open inschrijving gegeven worden.

In de cursus wordt allereerst ruimte gegeven om met ervaringsgenoten inhoudelijk te reflecteren op eigen ervaringen, spiritualiteit of geloof. De trainers zijn daarbij een ervaringsdeskundig en professioneel klankbord. Door erkenning en begrip kunnen zelfstigma en het je alleen voelen in wat je meemaakt, verminderen. Door uitwisseling en zelfreflectie in de cursus kunnen mensen leren om zelf eerder te herkennen wanneer spiritualiteit of geloof ontwrichtend werkt en waar het juist helpt bij herstel en het realiseren van levensdoelen. Ook het gesprek met naasten en hulpverleners over geloof of spiritualiteit en de voorwaarden voor het veilig deel kunnen nemen aan spirituele of religieuze bijeenkomsten en trainingen komen aan de orde in de cursus.

 

De inhoud van de cursus ‘Spiritualiteit in balans’ zal in overleg met een klankbordgroep worden ontwikkeld, bestaande uit een mix van ervaringsdeskundigen, naasten en GGZ-professionals. Wat al vaststaat is dat de cursus 10 dagdelen omvat en dat de cursus zal worden afgestemd op de volgende doelen, voortkomend uit de problemen in de huidige aanpak, zoals beschreven bij het project.

Doelen

Het project ‘Spiritualiteit in balans’ heeft als hoofddoel dat mensen een meer evenwichtige omgang met religie en spiritualiteit vinden in hun dagelijks leven, waarbij de kans op psychische verwarring en ontwrichting afneemt. De volgende doelen dragen daar aan bij:

  1. Mensen hebben een groep waarin zij betekenisgeving en kennis over hun ervaringen kunnen uitwisselen
  2. Mensen ontwikkelen het inzicht en onderscheidingsvermogen om hun authentieke religieuze en spirituele ervaringen te onderscheiden van verwarrende interpretaties.
  3. Mensen krijgen meer inzicht in de invloed van alternatieve benaderingen, hoe ze samen kunnen hangen met zowel ontwrichting als herstel.
  4. Mensen kunnen over hun spirituele ervaringen communiceren met hun naasten waardoor wederzijds begrip toeneemt en naasten beter hulp kunnen bieden bij ontwrichting.
  5. Mensen herwinnen het vertrouwen in hun spirituele bronnen en durven zich hier verder in te ontwikkelen.
  6. Ervaringsdeskundigen en GGZ-professionals worden opgeleid om een cursus te geven waarin voor het bovenstaande ruimte is.

Cursusvarianten

De cursus ‘Spiritualiteit in balans’ zal in eerste instantie worden ontwikkeld voor, en aangeboden aan mensen die gediagnosticeerd zijn met een bipolaire aandoening. De cursus zal worden gegeven door een ervaringsdeskundige trainer en een GGZ-professional, vanuit een GGZ-instelling. In tweede instantie zullen we de cursus ook in een gepaste vorm aanbieden aan mensen met psychosegevoeligheid. Deze cursusvariant zal worden gegeven vanuit een herstelacademie of -werkplaats.

Heb je interesse om deze cursus te volgen? Als je de behoeftenpeiling invult, dan houden we je op de hoogte!