HET PROJECT

Het project ‘Spiritualiteit in balans’ richt zich op mensen die religieuze of spirituele ervaringen hebben die samengaan met psychische verwarring of ontwrichting. Wij willen een cursus ontwikkelen waarin ruimte is om eigen religieuze of spirituele ervaringen te onderzoeken, te duiden en deze met anderen uit te wisselen. Een evenwichtige omgang met religie en spiritualiteit kan bijdragen aan meer levensvervulling en aan minder verwarring en eenzaamheid over bovengenoemde ervaringen. De cursus kan in de toekomst in herstelacademies en werkplaatsen, in GGZ-instellingen en op basis van open inschrijving gegeven worden.

In de cursus wordt allereerst ruimte gegeven om met ervaringsgenoten inhoudelijk te reflecteren op eigen ervaringen, spiritualiteit of geloof. De trainers zijn daarbij een ervaringsdeskundig en professioneel klankbord. Door erkenning en begrip kunnen zelfstigma en het je alleen voelen in wat je meemaakt, verminderen. Door uitwisseling en zelfreflectie in de cursus kunnen mensen leren om zelf eerder te herkennen wanneer spiritualiteit of geloof ontwrichtend werkt en waar het juist helpt bij herstel en het realiseren van levensdoelen. Ook het gesprek met naasten en hulpverleners over geloof of spiritualiteit en de voorwaarden voor het veilig deel kunnen nemen aan spirituele of religieuze bijeenkomsten en trainingen komen aan de orde in de cursus.

Problemen in de huidige aanpak

Dit project wil de volgende problemen adresseren die verband houden met verwarring / ontwrichting als gevolg van religieuze of spirituele beleving:

  1. Er bestaan weinig omgevingen waar mensen met ontwrichting als gevolg van hun religieuze of spirituele beleving hierover kunnen spreken op een manier waarin eigen betekenisgeving aandacht krijgt, terwijl daar wel behoefte aan is.
  2. In de GGZ-behandeling ontbreekt een visie op de omgang met religieuze en spirituele ervaringen waarbij de betekenisvolheid van deze ervaringen voor mensen erkend wordt.
  3. Mensen gaan zonder gedegen voorkennis op zoek naar alternatieve visies, behandelwijzen en intensieve zelf-ontwikkelingsprogramma’s. Deze alternatieve benaderingen dragen geregeld bij aan herstel maar brengen soms ook het risico voor nieuwe ontwrichting met zich mee.
  4. Mensen kunnen angst ontwikkelen rondom hun religieuze / spirituele ervaringen waardoor zij de positieve bijdrage ervan in hun leven missen.
  5. Bij naasten bestaat er onduidelijkheid en bezorgdheid over de wijze waarop mensen met religie en spiritualiteit omgaan.

Bovengenoemde problemen en een onderzoek zijn de aanleiding voor de beoogde ontwikkeling van een cursus voor mensen in deze doelgroep.

Subsidieaanvraag

Wij hebben in december 2020 een subsidieaanvraag ingediend voor dit project bij ZonMw, in samenwerking met de volgende organisaties:

  • plusminus, vereniging voor mensen met een bipolaire aandoening
  • Stichting Weerklank, vereniging voor en door stemmenhoorders
  • Anoiksis, vereniging voor psychosegevoelige mensen
  • ENIK, herstelacademie
  • Altrecht Bipolair

De volgende organisaties hebben aangegeven interesse te hebben in het te zijner tijd aanbieden van de cursus: Altrecht Bipolair, RCO de Hoofdzaak, Parnassiagroep, PsyQ, GGZ Noord-Holland-Noord, ENIK en Universitair Medisch Centrum Utrecht. Kenniscentrum Phrenos heeft aangegeven dat zij haar netwerk wil inzetten om de ontwikkeling, borging en verbreding van de cursus te ondersteunen en te faciliteren.

De subsidieaanvraag bij ZonMw is echter niet gehonoreerd. Sindsdien hebben wij nog een poging gedaan bij een andere subsidie verstrekkende organisatie, helaas zonder het gewenste resultaat. Wij beraden ons nu op het vervolg.

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Dan kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.